Koncepty


Vysvetlenie pojmov uvedených tu:
Poskytovateľ služieb : Laracom Media Limited Liability Company. (sídlo: 2120, Dunakeszi Faludi János utca 2 1/6; IČO: 13-09-224649, DIČ: 32171196-1-13).
Prevádzkovateľ : prevádzkovateľ webovej stránky, Laracom Media Kft., ako je definované v bode 1.
Webová stránka : webová stránka dostupná na adrese kupona.sk, kde je dostupná služba prevádzkovaná Poskytovateľom služby.
Inzerent : každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá inzeruje svoje produkty alebo služby na webovej stránke alebo zobrazuje kupóny na webovej stránke.
Služby : všetky funkcie dostupné na Webovej stránke, ku ktorým má Používateľ prístup, môže ich používať a vyskúšať.
Zásuvka: prístup na Webovú stránku vytvorenú Používateľom v registračnom menu dostupnom na Webovej stránke.
Podmienky používania : tento dokument.

Základné podmienky

1. Tieto všeobecné podmienky používania (ďalej len: „AFF“) popisujú podmienky online služby poskytovanej Poskytovateľom služby používateľom (ďalej len „Používateľ“) na webovej stránke kupona.sk. Celý rozsah týchto Všeobecných obchodných podmienok je dostupný na internetovej stránke Prevádzkovateľa a je možné ho uložiť na dátový nosič, t.j. uložiť Používateľom. Akákoľvek služba poskytovaná webovou stránkou môže byť použitá s registráciou alebo bez nej.

2. Poskytovateľa služby je možné kontaktovať pomocou formulára na webovej stránke https://kupona.sk/kapakslot.

3. Všetky práva Poskytovateľa služby patria Poskytovateľovi služby, vrátane autorských práv, práv duševného vlastníctva spojených s názvom, práva na internetovú doménu a Webovú stránku, ako aj formulárov, log a iného obsahu zverejneného Poskytovateľom služby.

4. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa služby je zakázané kopírovať, duplikovať, upravovať alebo rozširovať Webovú stránku alebo jej časť, pokiaľ to nie je povolené príslušnými zákonmi a ÁFF. Poskytovateľ služby môže podniknúť kroky na ochranu svojich záujmov a záujmov používateľa, vrátane zákonných opatrení. Všetky údaje, informácie, text a výsledky vyhľadávania patriace webovým stránkam prevádzkovaným kupona.sk sú chránené autorským právom, najmä kódy kupónov a zľavy zobrazené na stránke, ktoré sú označené „výhradne u nás“. Kopírovanie, rozmnožovanie alebo upravovanie časti alebo celého tohto je zakázané, pokiaľ s tým kupona.sk nedá písomný súhlas. Neoprávnené kopírovanie, rozširovanie alebo úprava sa považuje za porušenie zákona a bude mať za následok trestné stíhanie.

5. Poskytovateľ služby nezobrazuje obsah, reklamy alebo kreatívy iných webových stránok fungujúcich s podobným obchodným modelom. Typicky ide o zľavy a ponuky iných kupónových stránok, ktoré sú obsahom získaným z takzvanej partnerskej zmluvnej služby poskytovanej treťou stranou.

6. Poskytovateľ služby zverejňuje na Webovej stránke reklamný materiál vo formáte používanom na internete, ktorý súvisí s ponúkanými Službami a produktmi a službami tretích strán. Používanie takýchto služieb alebo ponúk nie je súčasťou Webovej stránky a riadi sa pravidlami platnými pre tretie strany.

7. Podmienky poskytovania služieb Webovou stránkou alebo iných služieb sa riadia inými podmienkami.

8. Pamätajte, že používanie služieb poskytovaných elektronickými zariadeniami môže predstavovať riziko pre všetkých používateľov internetu, ako napríklad napadnutie operačného systému Používateľa škodlivým softvérom a neoprávnené získavanie a modifikácia údajov. Aby sa predišlo vyššie uvedeným nebezpečenstvám, musí Používateľ používať vhodné technické nástroje (najmä antivírusový a firewallový softvér) s cieľom znížiť riziko.


2. Služby a podmienky poskytované Poskytovateľom služby

Poskytovateľ služieb poskytuje používateľom bezplatne informácie o ponukách a zľavách tretích strán. kupona.sk si vyhradzuje právo službu periodicky alebo dokonca úplne ukončiť a vyhradzuje si právo zmeniť, upraviť alebo odstrániť určité časti webovej stránky, časť alebo všetky zverejnené ponuky bez predchádzajúceho upozornenia. Sumy zahrnuté v ponukách sú uvedené v HUF, aj keď sú ceny partnera uvedené v inej mene.
Pre používanie Služby Užívateľ potrebuje prístup na internet a jeho prehliadač musí podporovať spustenie takzvaných JavaScriptov. Používateľ musí prijať správu súborov cookie.
Je zakázané používať Webovú stránku alebo Služby spôsobom, ktorý je v rozpore so zákonom, morálkou, osobnými právami tretích osôb alebo oprávnenými záujmami Poskytovateľa služby, vrátane zobrazovania nezákonného obsahu.


2.1. Zoznam služieb

. Propagačné informácie od tretích strán

b. Poskytovanie zľavových kódov

c. Správa používateľských účtov

d. Newsletter

e. Poskytnutie interaktívneho formulára pre Poskytovateľa služby


Záruka

Hoci sa kupona.sk neustále snaží o rýchly, technicky bezproblémový a nerušený tok dát v rámci systémov, kupona.sk nemá vplyv na tie služby, ktoré nepatria do jeho služby. To neplatí ani pre hostingové služby, a preto nemôže niesť zodpovednosť za ich prevádzku a výkon. kupona.sk si vyhradzuje právo slobodne určiť čas, počas ktorého bude riešiť technické problémy. kupona.sk predovšetkým nepreberá žiadnu zodpovednosť za funkčnosť systémov, ktoré priamo nepatria do jej služby. kupona.sk nepreberá žiadnu zodpovednosť za aktuálnosť, správnosť, úplnosť a kvalitu zobrazovaných informácií.
kupona.sk predovšetkým nepreberá žiadnu zodpovednosť za produkty, služby, informácie, množstvo a kvalitu poskytovanú poskytovateľmi ponuky. kupona.sk nepreberá žiadnu zodpovednosť za to, že produkty a služby zahrnuté v ponukách je možné získať alebo kúpiť. kupona.sk a jej partneri prevádzkujú svoje webové stránky úplne nezávisle od seba, takže kupona.sk nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah webovej stránky partnera.


Zodpovednosť


kupona.sk nepreberá žiadnu zodpovednosť za stratu alebo poškodenie používateľa. Obmedzenie zodpovednosti je v súlade s právnymi predpismi o zodpovednosti. Zodpovednosť súvisiaca s externými referenciami (odkazmi) kupona.sk sa výslovne dištancuje od obsahu, ktorý sa zobrazuje na webovej stránke, na ktorú vedie odkaz z ktorejkoľvek z webových stránok prevádzkovaných kupona.sk. kupona.sk zdôrazňuje, že nemá žiadny vplyv na obsah alebo kód prepojených webových stránok.


Ochrana autorských práv


Všetky údaje, informácie, text a výsledky vyhľadávania patriace webovým stránkam prevádzkovaným kupona.sk sú chránené autorským právom, najmä kódy kupónov a zľavy zobrazené na stránke, ktoré sú označené „výhradne u nás“. Kopírovanie, rozmnožovanie alebo upravovanie časti alebo celého tohto je zakázané, pokiaľ s tým kupona.sk nedá písomný súhlas. Neoprávnené kopírovanie, rozširovanie alebo úprava sa považuje za porušenie zákona a bude mať za následok trestné stíhanie.

Náš poskytovateľ hostingu

Webonic Kft., 8000 Székesfehérvár, Budai út 9-11.


Platnosť Jeleng ÁFF: 1. januára 2023.